இணையவழிக் கருத்தரங்கம்
இணையவழிக் கருத்தரங்கம்

இணையவழிக் கருத்தரங்கம்

சி.டி.டி.இ நாடகம் & வில்லுப்பாட்டு மன்றம்

நாள்/நேரம்: 14.09.2021 / மாலை 4.00 மணி

தலைப்பு : நவீன நாடகங்கள்

நிகழ்விற்கான இணைப்பு: https://meet.google.com/qvf-qbxp-qni

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 10 நிமிடங்கள் முன்பாக பங்கேற்பாளர்கள்
இணைப்பில் இணைய வேண்டும்