இணையவழிச் சிறப்பு உரை அரங்கம் - Invitation
இணையவழிச் சிறப்பு உரை அரங்கம் - Invitation

இணையவழிச் சிறப்பு உரை அரங்கம்

தமிழ்த் துறை

நாள்/நேரம்: 19.06.2021 / காலை 10.00 மணி

தலைப்பு : கி.ரா வின் முடிவில்லா பயணம்

நிகழ்விற்கான இணைப்பு: https://meet.google.com/vzy-auun-ddh

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 10 நிமிடங்கள் முன்பாக பங்கேற்பாளர்கள்
இணைப்பில் இணைய வேண்டும்