செம்மொழிகள் எவையென்று தெரியுமா?

தமிழ் பேராசிரியர் திருமதி வள்ளியின் அறிவுத் துணுக்குகள்

செம்மொழிகள் எவையென்று தெரியுமா?

தமிழ் பேராசிரியர் திருமதி வள்ளி வழங்கிய
பண்டைய தமிழ் மொழி விளக்கத்தின் வரலாறு
மற்றும் மரபு பற்றிய விளக்கம்